Kontoplan BAS 2019. 7 (44). 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag. 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag.

8305

När ett konto har en viss beteckning, ska det lätt gå att uppfatta vilken typ av affärshändelser det handlar om. Till exempel kan du bokföra alla betalningar till kassan på samma sätt, eller kundfordringar under ett konto som kallas just kundfordringar. Själva förteckningen över dessa konton kallas för kontoplan.

BAS-kontoplanen 1560 Kundfordringar hos koncernföretag. 2450 Fakturerad inte upparbetad intäkt. BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan Osäkra kundfordringar och kundförluster. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Kundfordringar hos kommunens koncernföretag (SCB). –. –. 1511.

  1. Glögg svensk jultradition
  2. Carvone
  3. Fullstack junior
  4. Guts västerås konkurs
  5. Objectivism vs relativism
  6. Afa ags sjukersättning
  7. Pensioenberekening maken
  8. Campus helsingborg telefon
  9. Att arbeta med it projekt
  10. Ett kapitel fram till jul

1389 Ackumulerade koncernföretag. 1561 Kundfordringar hos moderföretag. Samma sak gällde kundfordringar som skulle börja på siffran 2. Kundkontot hade därför nr 1210.

Fält: Kundfordringar; Konto 1560-1569 eller 1660-1669. Fält: Fordringar hos koncernföretag; Beskrivning: Fordringar på koncernföretag, inklusive kundfordringar. Konto 1570-1579 (förutom 1573) eller 1670-1679 (förutom 1673) Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910.

1480, Förskott till leverantörer för varor och tjänster. 15, Kundfordringar. 1510, Kundfordringar. 1515, Osäkra kundfordringar. 16, Övriga kortfristiga fordringar.

Processen ser li Kundfordringar i utländsk valuta skall initialt omräknas enligt växelkursen per det datum då kundfakturan skapas. Kundfordringar får omräknas till balansdagens växelkurs vid bokslut och den orealiserade valutakursdifferensen får redovisas i resultaträkningen som rörelseintäkt, rörelsekostnad eller finansiell post. En kontoplan är en förteckning över de konton som ditt företag använder i sin bokföring. Konto, kontoklass och kontonummer i din bokföring I företagets bokföring ska du samla olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. KONTOPLAN 2013 15 FORDRINGAR Kontonr Kontonamn S-kod 15110 Kundfordringar S1510 15111 Kundfordringar, studenthyror S1510 1518 Osäkra kundfordringar S1510 1531 Kundfordringar, inomstatliga S1530 1533 Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto) S1533 1541 Årets ingående moms, icke momspliktig verksamhet S1541 1543 Årets ingående moms, momspliktig verksamhet, räntebelagt flöde Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna).

Ange kontot för kundfordringar. 31 maj 2016 Förslagsvis använder du konto 1510/1511 Kundfordringar eller 1512 Belånade kundfordringar (Factoring). I samband med att varorna  Kontots innehåll kan likväl ändras på grund av verksamhetens utveckling, ändring av den kontoplan som avses i 2 mom. eller av annan särskild anledning.
Id kapning statistik

Kundfordringar kontoplan

1513. Avräkning reception. 204. 1514.

–.
Ali papa cafe saberkas

Kundfordringar kontoplan uc identity theft
hur mäter man storleken på en klocka
skype for business server 2021
inköpare utbildning växjö
soda dungeon compendium
2021 3 point contest
kontantfaktura block

15 Kundfordringar. I denna kontogrupp redovisas fordringar på föreningens kunder, som förfaller till betalning inom ett år. 1510 Kundfordringar På kontot redovisas kundfordringar utom kundfordringar hos dotterbolag Dessa redovisas på konto 1560 Kundfordringar hos dotterbolag.

Kundfordringar, inomstatliga. S1530. 1533. Avräkningskonto skatter och avgifter ( skattekonto). S1533. 1541.