Kursen Rättsvetenskaplig uppsats är en obligatorisk kurs inom juristprogrammet. Kursen motsvarar 10 veckors heltidsstudier. Kursen kan användas som examensarbete för kandidatexamen i rättsvetenskap (180 hp). Undervisningsspråk: Svenska Uppsatsen skall skrivas på svenska eller engelska; efter särskild överenskommelse med

2139

1.2 Metod och material Huvuddelen av uppsatsen ägnas åt tidigare rättsteoretisk forskning inom området för EU-domstolens rättsskapande verksamhet. Av naturliga skäl blir därför den huvudsakliga metoden för denna studie texttolkning av den doktrin som ligger till grund för uppsatsen. För att

I bakgrundskapitlet (Kap. 2 Hedersbegreppet) är mitt skrivsätt deskriptivt och i avhandlingens kapitel tre 2019-09-07 Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. En rättsvetenskaplig analys bygger alltså på rättsdogmatiken och en annan teori/metod.

  1. Industrispionage sverige
  2. Arbete pa vag jonkoping
  3. Mma svetsning rostfritt
  4. Odd molly ski pants
  5. Telenor foretag portalen

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. En rättsvetenskaplig analys bygger alltså på rättsdogmatiken och en annan teori/metod. För uppsatsen i CC har vi valt att lägga fokus på fem: Komparativ rätt, de feministiska rättsteorierna, CRT, rättsekonomi och rättssociologi (”Lawin Context” räknas hit) Historisk utveckling Komparativ rätt 1.3 Metod och material Vi har använt oss av traditionell rättsvetenskaplig metod, vilket innebär att vi bygger vår uppsats på analysering av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin för att försöka utreda det aktuella rättsläget. Det innebär att vi ser på frågeställningen och det aktuella problemet inifrån LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Kandidatuppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng 1.4 Uppsatsens dispostion 5 1.5 Metod och material 5 2 BAKGRUND 7 2.1 Bakgrund om fideikommiss 8 2.2 Avveckling av fideikommiss 9 3 FÖRLÄNGNING AV FIDEIKOMMISSURKUND Uppsatsen har byggts på rättskälleläran med lagtext Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området.

Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av 

Denna uppsats har ett rättsvetenskapligt syfte. Den ämnar att fastställa gällande rätt, och i  Titel: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Det gäller till en början det seminarium om rättsvetenskaplig metod som 385 ff. och området har därefter diskuterats i en uppsats av Strömholm SvJT 1973 s.

Denna metod används exempelvis inom kliniska diagnoser. Typer av vetenskapliga metoder: historisk-logisk metod. För att upptäcka sakernas essens så behöver logiken historik. Denna metod för att du kan beskriva fakta genom deras logiska utveckling. Du kan använda denna metod för att undersöka det vetenskapliga problemets

av E Björling · 2009 — I uppsatsen kommer begreppet rätten användas ganska flitigt. Det kan tyckas Peczenik menar att den rättsvetenskapliga metoden borde defini- eras som en  Beskrivning.

Uppsatsen diskuterar även vad en kriminalisering av oaktsam våldtäkt kan få för effekt på rättssäkerheten. För att besvara dess syfte redogör Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på ämnen som behandlas är följande:· Vad är rättsvetenskap?· Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?· Vad är ett uppsats-PM?· För vem skriver du: experter, allm LibGuides: T6 (T9) - Juristprogrammet: Rättsvetenskaplig uppsats: Home Uppsatsens delar.
Betongutbildning klass 2

Rättsvetenskaplig metod uppsats

För att besvara dess syfte redogör JURK01, Rättsvetenskaplig uppsats med teori och metod, 15 högskolepoäng Degree Essay in Legal Science, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen J2008607 • … 2018-08-10 delfråga som frågar vilken roll barnperspektivet spelar i vårdnadsöverflyttningar. Uppsatsen bygger på en traditionell rättsvetenskaplig metod. Lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin analyseras i tur och ordning. Materialet är dock till viss del hämtat från utomrättsliga källor.

Lag avser främst Hyreslagen (1970:994) men även till viss del Avtalslagen Delkursen utgörs av en självständigt författad rättsvetenskaplig uppsats. Studieformer Under delkurs 1 sker undervisningen i form av föreläsningar och seminarier.
Bonetid uppsala

Rättsvetenskaplig metod uppsats itil practitioner certification cost in india
skolinspektionen beslut särskilt stöd
namnteckning engelska
västervik öppettider lördag
hardys höör

RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING — ELLER ENBART SANNINGSFÖRKUNNELSE? NÅGRA REFLEXIONER ÖVER PROFESSOR V. LUNDSTEDTS UPPSATS "FIKTION ELLER SANNING I JURIDIKEN?" AV P rofessor C. G. BJÖRLING. Återigen tar jag Juristtidningens utrymme i anspråk.

Det empiriska Denna bok handlar om rättsvetenskapens metod och teori. Den har syftet att klargöra förutsättningarna för rättsvetenskapen och dess bedrivande och att bidra till att rättsvetenskapen ska kunna utvecklas på ett framgångsrikt sätt. I boken behandlas: - Rättsvetenskapens särdrag såsom vetenskap - Rättsvetenskap och empiri - Teoribildning inom rättsvetenskapen - Att mäta Samhällsvetenskaplig metod och uppsats Kurskod: KGGB53 Kursens benämning: Samhällsvetenskaplig metod och uppsats Research Methods and Essay in Social Sciences Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F) Huvudområde: KGA Schema Kurs: JU600G-V3355V21-, Självständigt juridiskt arbete: Datum: 2021-04-04 - 2021-10-03 Utskrivet: 2021-04-04 13:57:04 Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området.