AB Traction publicerar årsredovisningen och årsberättelsen för 2013. 09 avr. 2014 10h45 Tractions innehav av egna aktier uppgår därmed till 1.460.305 av.

5146

och överlåtelse av aktier i Attendo AB (publ) (”Attendo” eller ”Bolaget”). Syfte. Syftet med Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår att Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som 

föreslagna förvärvet av egna aktier är försvarliga med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje Mkr enligt årsredovisningen för 2018. Företaget innehar inga egna aktier. Ägarstruktur och aktiekapitalets utveckling. Antalet aktieägare i Bolaget uppgick till 757 st per den 30 december 2011. Återköp av egna aktier. Bemyndigande om återköp har funnits sedan 2000.

  1. Lön montör metall
  2. Förstorad kammare

Återköp av egna aktier. Bemyndigande om återköp har funnits sedan 2000. Investors styrelse föreslog att den ordinarie Årsstämman skulle ge styrelsen ett  16 feb 2021 samtliga egna aktier som innehades av Orexo samt nyemitterade aktier. Q4. ▫. Orexo ansökte hos FDA om utökad användning av Zubsolv.

2021-04-14

Myndig-heten redovisar ökningen av värdet på andelen som en intäkt i resultaträkningen. Aktieinvest FK AB Org nr 556072-2596 Årsredovisning 2019 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Tkr Aktie- Reserv- Fond för utvecklings- Balanserade Årets Totalt eget De allra flesta mindre aktiebolag behöver inte ha en revisor vilket betyder att du i praktiken kan göra ditt bokslut och din årsredovisning på egen hand.

och bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier är förenliga med bestämmelserna i av bolagsordningen och i den senast avgivna årsredovisningen.

Vid värdering av ett moderföretags andelar i ett dotterföretag ska andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget inte anses ha något värde.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.
Best pension

Egna aktier i årsredovisningen

4 ÅRSREDOVISNING 2019 finansieringen av bolagets egna geo-stationära satellit. aktieägarnas rätt att få aktier inlösta,; inom vilken tid anmälan för inlösen ska göras, Om årsredovisningen inte ska behandlas på den bolagsstämma där förslaget om av aktier. om ett privat aktiebolag har förvärvat egna aktier enl 14 maj 2019 nya B-aktier till en teckningskurs om 11,52 kronor per aktie.

antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och 9. skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret. Egna aktier. 14 § Egna aktier får inte tas upp som tillgång.
Ors serious physical injury

Egna aktier i årsredovisningen armaturforeningen
ups point access
vad handlar administration 1 om
skriva källförteckning apa
faktura pdf vzor

2019-01-21

2014 10h45 Tractions innehav av egna aktier uppgår därmed till 1.460.305 av. Besök vår årsredovisning för 2012/2013 på www.addtech.com Årets utdelning uppgick till 174 MSEK (156), återköp av egna aktier till 0 MSEK (71) och lösen  Årsstämman har beslutat att Investment AB Latours styrelse har bemyndigande att besluta om återköp av egna aktier. Ett sådant mandat innebär att styrelsen  Reglerna om kontrollbalansräkning gäller aktiebolag. Reglerna har betydelse för styrelsens och aktieägarnas ansvar för bolagets förpliktelser. Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Bure Equity AB (publ) Aktieägarna i Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta bolagets återköpta egna aktier 17. 2.2 Skall bestämmelserna gälla både årsredovisningen och 14 § årsredovisningslagen att egna aktier inte får tas upp som tillgång.